کد خبر: 216747
تعداد نظرات: 0 نظر
تاریخ انتشار: - ژانویه 1, 2019
حضور دکتر محمد مصدق در سپهر سیاسی ایران در لحظات حساس تاریخ معاصر ایران همواره یاداور پایبندی او به اصول دموکراسی و اهداف انقلاب مشروطه ایران بود، ﺟﻨﺒﺶ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ متفاوت است که ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻣﻠﯽ، ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داشته باشد، دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﺍﻣﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ... Read more »


حضور دکتر محمد مصدق در سپهر سیاسی ایران در لحظات حساس تاریخ معاصر ایران همواره یاداور پایبندی او به اصول دموکراسی و اهداف انقلاب مشروطه ایران بود،

ﺟﻨﺒﺶ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ متفاوت است که ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻣﻠﯽ، ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داشته باشد،
دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﺍﻣﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﺍﻭ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ،
او در راستای آگاهی مردم ایران از حقوق پارلمانی و ملی خود از همان آغاز دوران مشروطه دست به خلق آثاری مهم و تحقیقاتی زد که تاثیرات بسیاری بر جامعه عصر خود نهاد،
کاپیتولاسیون در تاریخ ایران که یادگار جنگ های عهد قاجار بود تاثیرات منفی بر فضای جامعه ایرانی گذاشته بود، دکتر مصدق نخستین شخصی بود که بصورت تحقیقاتی به این معضل پرداخت و در راستای آشنایی حقوقی جامعه با این قرارداد به تفسیر آن پرداخت،

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻐﺎﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۱۹۱۴ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪﯼ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺎﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ۱۲۹۳ ﺩﺭ ﭘﻨﺞﻫﺰﺍﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ مرحوم ﻣﺼﺪﻕ، ﺧﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦﺑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻠﻪﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﺭﺍ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ،
فعالیت‌های او برای مردم ایران یک معنی بیشتر نداشت و آن برگرداندن حق حاکمیت ملی به آن‌ها بود،
دکتر محمد مصدق از مجلس چهاردهم به بعد که سیاست موازنه منفی را در مجلس مطرح کرد و استقلال ملی را یک ضرورت برای توسعه اقتصادی دانست، نشان داد که یک شخصیت دموکرات و مترقی است و دیگر شرایط قادر نیست به مسایل اقتصادی و سیاسی جامعه پاسخ دهد، در حالی که باید مصدق را در شرایطی ارزیابی کنیم که به شمال و جنوب ایران از سوی متفقین توسط شوروی و انگلیس دست‌اندازی می‌شد و دکتر مصدق در چنین موقعی بود که موازنه منفی را طرح کرد و به درستی تاکید کرد که استقلال ملی لازمه توسعه است و گفت کشوری که استقلال ندارد نمی‌تواند توسعه پیدا کند،
آرمان دادن حق حاکمیت ملی به ملت که پیش‌نیاز هرگونه توسعه‌ای است که یکی از اهداف ایستادگی دکتر مصدق بود که در راستای تقویت اعتمادبنفس جامعه ایرانی ممکن بود،

در همین راستا بود که با پادشاهی رضاشاه و حکومت پهلوی به مخالفت برخاست و آن را آغاز دیکتاتوری دانست، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯼ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻣﺄﯾﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ، ﻣﺼﺪﻕ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ .
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ، ﻫﻢ ﺭﺋﯿﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﻢ ﻭﺯﯾﺮ ﺟﻨﮓ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ، ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﺻﺮﻑ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﺯﻧﮕﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﯾﺨﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺍﺩﯾﺪ؟ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ . ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻤﺎﻕ ﺁﺩﻡ ﺷﻮﺩ …
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﻭ ﺁﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺤﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ ”

او میدانست که حکومت قاجار دیگر توان قدرت یافتن دوباره را ندارد و باید بعنوان پادشاهی مشروطه حفظ شود،
اما تاسیس یک حکومت جدید با یک نخست وزیر نظامی آغاز یک استبداد جدید است،

این یک نکته مهم تاریخی بشمار میرود که اگر پادشاهی مشروطه ایران با دودمان قاجار به کار خود ادامه میداد چه بسا وضعیت بهتری در انتظار کشور بود، زیرا حکومت قاجار مشروعیت خود را به کلی از دست داده بود و همین موضوع موجبات پایبندی به قانون اساسی مشروطه را برایشان الزامی میکرد،
اما حکومت تازه تاسیس پهلوی که در ادامه عملکرد نسبتا مناسب رضاخان نخست وریز در برقراری امینت بر سر قدرت امد از همان ابتدا با توجه به حمایت بخشی از طبقه روشنفکران و تکنوکراتهای جوان که توسعه عامرانه را مدنظر داشتند به دیکتاتوری و استبداد انجامید که بسیاری از همین روشنفکران را سرکوب و آواره کرد و در نتیجه تنها نوشتاری از قانون اساسی مشروطه ایران باقی ماند،

او درباره موضوعات اجتماعی چون حجاب و دیگر مسائل معتقد به اصلاح فردی و اختیاری بود،
او در این باره در مجلس چهاردهم شورای ملی
می‌گوید:
” در دوره رضاشاه معتقد بودم که شئون ملی ما باید
به دست ملت ایران باشد نه به دست یک نفر و میگفتم
یک نفر ادم نمی‌تواند در مسائل اجتماعی و در مسائل دیگر مملکت به طور اجبار مردم را مجبور کند،
در موقعی که کلاه پهلوی قرار بود سر گذاشته شود با اینکه من سالها در اروپا شاپو سر می‌گذاشتم هشت ماه از منزل بیرون نیامدم ،
بعدا یک قانون وضع شد ، اگرچه قانون هم صورت ظاهری بود ؛
آنوقت بنده کلاه پهلوی گذاشتم و بیرون امدم،
خانمها به بنده اعتراض نکنند، زیرا قبل از اینکه بانوان محترم کشف حجاب کنند من در اروپا با خانواده خود کشف حجاب کردم و هیچکس با کشف حجاب مخالف نبود ولی من بودم،
چون معتقد بودم که کشف حجاب باید به واسطه اولسیون و به واسطه تکامل اهل مملکت باشد نه به واسطه یک کسی که زوری پیدا کرده که من اینجور میخواهم و باید بشود …
هرکس باید در خط مشی خودش باپرنسیپ باشد،
دارای مسلک باشد،
باید انسان شخصیت داشته باشد نه اینکه مطیع یک چوب و چماق باشد ”

ﻫﺮچه ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ، ﺩﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎﯼ این ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻮﺍﯼ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﭼﻮﻧﺎﻥ ﻣﺸﻌﻠﯽ، ﺑﺮ ﺻﺪﺭ ﺟﺎﺩﻩﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﻩﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢﺳﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺍﺷﺖ ،
او سعی کرد مردم را از خصلتهای دموکراتیک و خصوصیات دموکراسی آگاه سازد و اهمیت انتخابات را برایشان روشن سازد،
او ورقه های رای را برگه های سرنوشت نامید و اصول
انتخاب نمایندگان مصلح را در شناخت و آگاهی مردم دانست،

او در اذرماه ۱۳۳۰ در آستانه انتخابات مجلس هفدهم در یک نطق تاریخی خطاب به مردم گفت:
(( شما با ورقه‌ای که به صندوق می‌اندازید برای دو سال سرنوشت خود و کشور را در اختیار وکیل خویش می‌گذارید، بنابراین باید قبلا این فرد یا افراد را بشناسید که امانتدار باشند. وطن امانتی است که شما به دست ایشان می‌سپارید. وظیفه دولت درجریان انتخابات تنها این است که از صندوق‌ها محافظت شود و آرای شما محفوظ بماند و خوانده شود و روز رای‌گیری آرامش و امنیت برقرار باشد. از سر و صدا‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی واهمه نکنید که دموکراسی همین است، همان‌طور که نباید از قهر و آشتی‌های نمایندگان و اظهارات تند و تیزشان در مجالس نگران شوید که اینها هم از جزئیات دموکراسی هستند و از آن جدا نیستند. باید توجه داشته باشید با کارهایی که شده است، وطن ما ایران اینک زیر ذره‌بین جهانیان قرار دارد، باید رشد سیاسی و فرهنگی خود را در این انتخابات آزاد به ثبوت برسانید تا سلطه‌گران در اراده و رشد شما منفذی نیابند تا دوباره از آنجا وارد شوند و رخنه خود را شروع کنند ))

در این نطق تاریخی ایمان دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻪ دموکراسی بی بدیل و شاهکار است، در تفکر دکتر محمد مصدق ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﻧﻄﻘﯽ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺯﻡﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ۶ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ۱۳۲۹ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﻭ ﺯﻭﺭ ﻭ ﻗﻠﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ … ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺎﻡ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺯﻭﺭ ﻭ ﻗﻠﺪﺭﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻥ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﺑﯽﺷﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﻢ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،
دکتر ﻣﺼﺪﻕ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼﺍﺵ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،

” اگر من نماینده مجلس هستم نه برای خاطر شاه است ، بلکه برای خاطر مملکت است. من نه خود را برای مملکت نه شاه، شاه به موجب قانون اساسی مشروطه ایران مسئولیتی ندارد و به هیچ وجه من الوجوه در امور مملکتی حق دخالت ندارد، برای چه؟
عرض می‌کنم، برای خاطر خود شاه ، اگر شاه مسئول شده شخص مسئول باید برود، اما وقتی شاه مسئول نشد شاه می ماند و شاه باید بماند ، شاه مسئولیت ندارد و من برای توجه اقای کفیل وزارت جنگ این اصول قانون اساسی را میخوانم…
اگر بنا باشد عزل و نصب وزرا با پادشاه باشد ،
پس مجلس شورای ملی و مشروطیت و این فرمایشاتی که جناب اقا(شاه) از دموکراسی می‌فرمودند کجاست؟”

دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮاتش نیز بر اصول مشروطه و دموکراسی تاکیدی فراوان دارد و ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﺳﺨﻨﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ،

او در نگاه یکی از معتبرترین پژوهندگان تاریخ اندیشه در ایران معاصر، دکتر فریدون ادمیت به گونه ای معرفی میشود که هدفش دموکراسی و در نتیجه بهبود اقتصاد ، تقویت فسادناپذیری بود و هیچگاه از
عقیده خود عقب نشینی نکرد،
او در رساله تاریخی خود با نام اشفتگی در فکر تاریخی می‌گوید:
(( ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﻨﺖ، ﺩﺭ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ، ﺍﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩ، ﺷﯿﺎﺩ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻭ ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻧﺒﻮﺩ ، ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺵ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﭘﻮﺯﯾﺴﯿﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻮﺩ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﮥ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺧﻼﻑ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ … ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ : ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ، ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﯽ، ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺷﮕﺎﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﮑﺮﺩ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺩﮤ ﻋﺎﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩ ))

✍ محسن ثروتی

ارسال به تلگرام
برچسب ها: برچسب‌ها:,
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای